چاپ کردن این صفحه

مرکز تخصصی تبسم

موسسه تخصص هوش حرکتی تبسم برگزار میکند :

مشاوره و آموزش هوش حرکتی

پرورش مهارت های رفتار حرکتی هدفمند

بدون محدودیت سنی جسمی و جنسیتی

مجموعه آموزشی خانواده محور       

تلفن مرکز تخصصی هوش حرکتی تبسم     77100332