چاپ کردن این صفحه
کارگاه های هوش حرکتی

کارگاه های هوش حرکتی

کارگاه های هوش حرکتی:

انجمن آفرینش تفکر حرکتی پیشگام در برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی ویژه والدین می¬باشد و برنامه ریزی فردی برای تقویت مهارتهای زندگی بصورت بسته آموزشی کامل برای متقاضیان را فراهم کرده است.  

همینطور با ارایه تکلیف در خانه، هوش حرکتی نسبت به شکوفایی بازیهای خانواده محور بصورت ابتکاری موفقیتهای چشمگیری داشته است.  
این فعالیتها باعث توجه و تمرکز یادگیری، ایجاد رابطه معنی دار بین حواس ده گانه، افزایش عملکرد مغز و اندامها، ایجاد یکپارچگی حسی و حرکتی، توسعه و تفویت مهارتهای نیمکره راست مغز، ایجاد چابکی در اجرای مهارتهای دو دستی، پرورش کودک درون ، ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس حرکتی، تقویت مهارت خواندن و نوشتن،  یادگیری بازیهای سنتی و بومی کشور که مناسب با فرهنگ و آداب اسلامی جامعه ما می باشد ، تقویت حواس چند حسی، حافظه حرکتی، ادراکی ، افزایش قابلیت های فردی و توانمند سازی مهارتهای زندگی  خواهد بود.