چاپ کردن این صفحه
کلینیک تخصصی هوش حرکتی

کلینیک تخصصی هوش حرکتی

کلینیک تخصصی هوش حرکتی:

اولین کلینیک تخصصی هوش حرکتی در مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت شفا مهرصدرا راه اندازی شد. نظر به رویکرد مرکزشفامهر صدرا در اقزایش سطح سواد

سلامت در جامعه و توسعه فرهنگ پیشگیری در میان اقشار مختلف جامعه ، همینطورهمسویی آن با اهداف انجمن آفرینش تفکر حرکتی، به همین منظور اجرای فرآیند هوش حرکتی در پرورش مهارتهای حسی حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص آموزشی، یک ضرورت اساسی در افزایش مهارتهای سبک زندگی میباشد. لذا پس از مشورت و هم اندیشی با کارشناسان ذیربط برنامه ریزی اصولی و عملی در این خصوص به مرحله اجرا در آمد.

خدمات کلینیکی:

 1. مراجعه حضوری و با تعیین وقت قبلی
 2. مشاوره حضوری و بررسی شرایط اولیه
 3. انواع تست: نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان
 4. تست مهارتهای رفتار حرکتی
 5. برنامه ریزی جدول زمانبندی آموزش مهارتهای هوش حرکتی
 6. ارزیابی و آنالیزفعالیت و ارائه کارنامه هوش حرکتی
 7. شناسایی نارساییهای رفتار حرکتی
 8. شناسایی ضعف مهارتهای حرکتی پایه
 9. پرورش هوش اخلاقی از طریق بازیهای هدفدار
 10. آموزش بازیهای سنتی و مدرن مناسب با سبک زندگی امروزی
 11. برگزاری کارگاههای هم اندیشی هوش حرکتی ویژه والدین
 12. تربیت مربی هوش حرکتی (برای علافمندان و خانواده­هایی که نیاز به ایجاد کسب و کار و کار آفرینی هستنند)

نحوه فعالیت کلینیک:

 1. مراجعه حضوری و یا تعیین وقت قبلی
 2. شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مراجعه کننده
 3. اجرای تست اولیه و یا تست های مورد نیاز
 4. بکارگیری اصول علمی و عملی مهارتهای حسی و حرکتی
 5. ارایه مجموعه فعالیتهای جسمی و حرکتی هدفمند
 6. برنامه ریزی تمرینات هوش حرکتی
 7. تعیین تعداد جلسات مورد نیاز (حداقل جلسات 10 جلسه میباشد.)
 8. ارایه خدمات آموزشی ویژه درصورت نیاز
 9. مدت زمان مشاوره 30 دقیقه میباشد.
 10. جلسات تمرینی زمانبندی شده 45 دقیقه میباشد.
 11. در صورت نیاز به خدمات بیشتر با توجه به شرایط هزینه دریافت میگردد.
 12. هزینه مصوب برای مشاوره کلینیک هوش حرکتی 30هزار تومان میباشد.