چاپ کردن این صفحه
هوش حرکتی وِیژه افراد خاص

هوش حرکتی وِیژه افراد خاص

هوش حرکتی وِیژه افراد خاص :

شنـــاخت، توســــعه حــــرکت محـــــور و تقویت رفتــــارهای حــرکــــتی ، ویژه کـــــودکــــــان و نـــــوجــــوانـــان، آموزش پذیراوتیسم و افراد خاص  

 

 

 

بسمه تعالي

 

معاونت آموزش

دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 

استاندارد آموزش شغل

 

شناخت، توسعه حرکت محور و تقویت رفتارهای حرکتی

ویژه کودکان و نوجوانان

آموزش پذیراوتیسم و افراد خاص